INFO

Charlotte Algreen har med sine 20 år i branchen, indgående kendskab til byggeriet og byggeriets processer. Nedenfor udpluk af tillidshverv, undervisning, uddannelse og udgivelser. Hun har siddet hele vejen rundt om bordet, som rådgiver, både som ansat og selvstændig. Været en del af DANSKE ARKITEKT VIRKSOMHEDERs bestyrelse i en årrække. Været med til at udarbejde vejledninger for byggeriet i VÆRDIBYG regi. Lavet udviklingsprojekter om bl.a. DAGSLYS som virkemiddel i BY og BYGGERI. Arbejdet som bygherre og bygherrerådgiver og været konsulent i byggeindustrien. Bæredygtighed har altid været omdrejningspunktet – en pragmatisk tilgang til det at bygge, sikre værdi, logik og sund fornuft i byggeriets processer.

ALGREEN’s DNA er bæredygtigt. Bæredygtighed er optimering i hele byggeriets værdikæde. Man kan kalde det bæredygtig lean eller GREEN LEAN - Målet er at hjælpe en bæredygtig fremtid på vej.

Byggeriet står for ca. 40% af energi og ressource forbruget på verdensplan, for at få den procentsats ned skal vi gentænke/redesigne den måde vi gør ting på i dag. I den gentænkning ligger et stort potentiale for innovation bl.a. ved at tænke sine samarbejdsmodeller, arbejdsgange, konstruktioner og materialevalg anderledes, så vi i fællesskab bakker op om en bæredygtig fremtid.

Fokus er på værdiskabelse
• økonomisk værdi - at skabe mest mulig værdi af de afsatte midler
• miljømæssige værdi - hvilke materialer og konstruktioner vi arbejder med, hvor meget belaster de vores naturgrundlag, kan vi tænke i design for adskillelse, benytte os af materialer, der kan genanvendes eller materialer der er biologisk nedbrydelige - oftest viser det sig også at være god forretning for virksomheder at ha’ et større fokus på byggeriets ressource anvendelse
• sociale værdi – handler blandt andet om at hjælpe hinanden med at sikre gode processer,  målet nås og investeringen sikres til alles glæde og tilfredsstillelse, det handler om trivsel i hele værdikæden, både i afklarings og projekteringsfasen, men også i byggeprocessen og til sidst, men yderst vittigt, at brugerne trives i de rammer vi laver for dem

Det er den omstilling og værdiskabelse vi arbejder for

Et udpluk af Charlotte Algreen’s nuværende og tidligere tillidshverv og organisationsarbejde: 
Teknisk arbejdsgruppe om udvikling af en frivillig bæredygtighedsklasse til BR 2018 -Sustainable Build Community Partner 2018-
Bæredygtige Byer – Byens Netværk 2015- 
Bygherreforeningens bæredygtighedsudvalg 2014-
Sustainable build 2017 - Up- og re-cycling, hvordan integreres cirkulær økonomi i byggeriet værdikæde - inviteret som ekspert på cirkulære forretningsmodeller og efterfølgende dommer i udvælgelse af innovatører til Sustainable Build Challenge 2017 – mere om det her http://www.sustainablebuild.dk/about/#sustainability

Arbejdsgruppe omkring danske forhindringer for at bygge ’Højhuse i træ’ inviteret som bæredygtig bygherre af TI
Teknisk følgegruppe til BR2015, Energistyrelsen
Repræsentant i arbejdsgruppe ”Innovation og grøn erhvervsudvikling”, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
Bestyrelsesmedlem i Danske Arkitektvirksomheder 2009-2013, bæredygtigheds- og tilgængelighedsudvalg
Ledelsen og repræsentantskab, Akademisk Arkitektforening, Bornholm 2004-10 og København 1994-2001
Udpeget som fagdommer i Akademisk Arkitektforening
Udpeget bygningssagkyndig ved Arkitekturpris præmieringer i Fredensborg kommune
Kulturmiljørådet på Bornholm, udpeget af Danske Arkitektvirksomheder 2007-2010
Grøn klynge, Bygge & Anlæg, Bæredygtig regional udvikling under Vækstforum Bornholm

Undervisning:
2018- Ekstern Lektor DIS - Danish International Studies - kurset Sustainable by Design
2018- Beskikket censor på Tek-Sam Roskilde Universitets Center, særligt tilknyttet Plan, By & Proces
2017- Ekstern censor DIS - Danish International Studies - Architecture and Design program
2013-  Ekstern lektor, DTU Byg, Architectural engineering - kurset Bæredygtighed og LCA

Uddannelse:
2017 FN’s 17 Verdensmål – Strategiske muligheder og praktisk implementering, KU Summer University
2015  Projektledelse – personlig udvikling, forhandler, mødeleder og konfliktløser, Nohrcon
2013  Konstruktiv konfliktkultur, fra konflikt til kreativ uenighed, Skandinavian Training Center
2012  DGNB konsulent
2010  Certificeret Passivhus designer
2010  A+E (arkitektur + energi), Arkitekternes efteruddannelse, AA
2010  Energirigtig og sund renovering, efteruddannelse Arkitektskolen Århus
2001  Bygningsrelateret design, Kunstakademiets og DAL/AA´s efteruddannelse
1990-1998  Cand. Ark., Kunstakademiets Arkitektskole, Bygningskunst & Industriel Design
1994-1997  Arkitekturhistoriske studier, Kunstakademiet, afd. for teori og historie
1989  Samfundsvidenskabelige studier, RUC basisuddannelse
1985  Matematisk/samfundsfaglig studentereksamen ved Akademisk Studenterkursus

Publikationer:
HVAD MED DAGSLYS - https://issuu.com/henninglarsenarchitects/docs/dagslys_web, med efterfølgende pixiudgave https://issuu.com/henninglarsenarchitects/docs/pixibog_final_web3

Udarbejdelse af vejledninger, til byggeriets parter i VÆRDIBYG regi:
RIGTIGT FRA START
BRUGERINVOLVERING
DEN DRIFTORIENTEREDE BYGGEPROCES
COMMISSIONING

For yderligere information
http://www.vaerdibyg.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=js_panyot:newblog&id=63&Itemid=171

Samt en hel del Fakta artikler for Bolius om byggeskik, konstruktioner og materialer
https://www.bolius.dk/faktaartikler/soeg-i-faktaartikler/?q=charlotte+algreen&id=31228&L=0