Tegnestuen
Algreen Arkitekter er en tegnestue der løser opgaver indenfor såvel nybygning som renovering af - og tilbygninger til eksisterende ejendomme. Derudover har tegnestuen lavet en del haver, pladser og en enkelt naturlegeplads.
Det er naturligt for tegnestuen at arbejde helhedsorienteret, være miljøbevidst og tænke ud i fremtiden f.eks i forhold til bygningernes fremtidige drift og vedligeholdelsesomkostninger. Også når man renoverer og laver energibesparende foranstaltninger i den eksisterende bygningsmasse skal det gennemføres med et helhedsperspektiv, som både sikre, at husejeren prioriterer rigtigt, når der investeres i energibesparelse, og at tiltagene sker med respekt for husets egen arkitektur og for omgivelserne.

Profil
“Vores vision er at skabe både velfungerende og smuk arkitektur, der er i harmoni med de fysiske omgivelser. Arkitektur “der virker” i praksis. Arkitekturforståelsen tager sit udgangspunkt i en humanistisk, kvalitativ og helhedsorienteret måde at arbejde på.”

Algreen Arkitekter arbejder med bæredygtighed, fordi det er sund fornuft.
Kongstanken er, at arkitekturen må stå på skulderen af tidligere tiders relevante og brugbare viden, for at kunne udvikles i en bæredygtig retning og virksomheden kombinerer derfor nyeste viden om energioptimering med en bredt funderet viden om traditionel byggeskik, der udnytter traditionelle materialers termiske, klimatiske og æstetiske kvaliteter.

Udgangspunktet er desuden en naturlig skepsis over for gængse tekniske løsninger og virksomheden insisterer derfor på at udfordre dogmatiske beregningsprogrammer, der låser løsningerne fast og overser muligheden for at udvikle materialer i bæredygtig og energirigtig retning.
 
For virksomheden er det væsentligt at energioptimere hvor det giver mest mening, og hvor bygherren får mest for sine penge. Det betyder fravalg af tekniske løsninger, der ofte er dyre i drift, skaber støj og affald, til fordel for løsninger, der udnytter arkitekturens og materialernes iboende evner til skabe godt og energirigtigt indeklima. Det handler med andre ord om at udnytte den energi, som er gratis til rådighed, før man introducerer tekniske løsninger, nemlig, lys, sol og en jord, der altid er 8 grader. På den måde er energioptimering en arbejdsproces på lige fod med udformningen af arkitekturen, i forhold til den givne kontekst.
 
Denne tankegang resulterer i enkel arkitektur, opført af bæredygtige og genanvendelige materialer, som kan minimere brugen af eller helt undgå tekniske løsninger, for at leve op til gældende regler. Det er arkitektur, som ikke er tekniske maskiner med sensorer, der fratager mennesker evnen til at bruge deres sanser og reagere på fysiske behov, men i stedet lader dem slukke for varmen når det bliver for varmt, åbne et vindue, når der brug for frisk luft og tænde for lyset når mørket falder på, uden at det går ud over energiregnskabet.
 
Virksomheden trækker på viden fra en lang række efteruddannelseskurser, der kvalificerer dens praktiske erfaringer og cementerer antagelsen om, at der er nøje sammenhæng mellem traditionelle materialers byggetekniske egenskaber og bæredygtighed.
Virksomheden har desuden et uddannelsesforløb i passivhusdesign i ryggen og bruger relevant viden herfra.
 
Virksomheden sætter et godt samarbejde med ingeniører og håndværkere højt og anerkender vigtigheden af at få alles kompetencer i spil for at finde gode løsninger.
 
Mål og ambition
Algreen Arkitekter ser en fremtidig udfordring i at yde rådgivning, der påvirker og forandrer i stor skala. Virksomheden udnytter derfor sine erfaringer til at rådgive andre rådgivervirksomheder og hjælpe dem til at fokusere på det, der er vigtigt i forbindelse med projekter om bæredygtighed og energioptimering. Det gælder især under programskrivning og i forbindelse med projektstart, hvor det er vigtigt at opstille de rigtige krav, således at samarbejdsprocessen mellem rådgivere og udførende bliver optimal, og projektet bliver præget af sund fornuft og gode løsninger.
 
Det er desuden et mål at opdyrke samarbejder med eksempelvis almene boligselskaber, der står for at skulle energirenovere eksisterende boligmasse, og med statslige institutioner, der varetager fredede og bevaringsværdige bygninger, underlagt krav om energirenovering.
 
Materiale viden
Rette materialer på rette sted betyder at Algreen Arkitekter altid vurderer hvad et materiale kan og hvordan det fungerer sammen med andre materialer, som afsæt for at vælge i hvilke bygningsmæssige sammenhænge det skal indgå. Det giver nemlig ikke mening at arbejde med komplekse og ikke-kompatible materialer, som f. eks. indervægge og ydervægge, der ikke arbejder på samme måde, men kræver dilitationsfuger, for at optage de bevægelser, der naturligt findes i en bygning.
 
Virksomheden forholder sig altid bevidst til hvad et materiale består af og hvordan det er produceret, herunder hvor meget indlejret energi, der er gået til produktionen. Desuden spiller genanvendelighed og evnen til at nedbrydes naturligt en væsentlig rolle i valget af byggematerialer. Det er dog ikke ensbetydende med, at der udelukkende anvendes traditionelle byggematerialer og derfor bliver virksomhedens vidensbank hele tiden suppleret af research om nye bæredygtige byggematerialer. Virksomheden ønsker på denne måde at medvirke til at begrænse byggeriets affaldsproblemer.
 
Forskning og udvikling
Algreen Arkitekter deltager i forsknings- og udviklingsprojekter om nye produkter og materialer, som udnytter virksomhedens praktiske viden og derigennem kvalificerer den yderligere.
 
Netop nu medvirker virksomheden således i et forskningsprojekt, der har som mål at undersøge dagslyset som merværdifaktor i forbindelse med energirenovering. Projektet gennemføres i samarbejde med Københavns Stadsarkitekt, HLA og en andelsboligforening på Nørrebro, og støttes af Realdania.
 
Et andet forskningsprojekt handler om betons termiske og akustiske egenskaber, og her er opgaven bl.a. at undersøge hvordan lyd arbejder/bevæger sig og dermed virker tilbage på betonen. Projektet handlers desuden om at se på hvilke tilslag man kan give beton for at forbedre materialets akustiske egenskaber og om at afprøve hvilken betydning udformningen af betonelementers overflade har for lydreguleringen i et rum.
 
Det er forskningsprojektets ambition at nå frem til at kunne fremstille prototyper på standardiserede betonelementer.
 
Projektet gennemføres i samarbejde med HLA, Teknologisk Institut, og Center for Industriel Arkitektur, CINARK, på Kunstakademiets Arkitektskole og projektansøgning er sendt til Energistyrelsen, med forventet svar i juni 2011.